نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌های متاهلی و مجردی
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی متاهلی و مجردی را در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ اعلام کرد.

به گزارش مهر، به پیشنهاد معاونین دانشجویی دانشگاه های منتخب کشور و تایید و تصویب هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان جدول محاسبه نقدی و غیرنقدی اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی مجردی و متاهلی در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ اعلام شد.

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی در سال ۹۵-۹۴ به صورت ماهانه در خوابگاه های یک و دونفر، سه و چهارنفر، پنج و شش نفر، هفت و هشت نفر و ۹ نفر و بیشتر اعلام شده است.

بنابراین گزارش بالاترین نرخ خوابگاه ملکی مجردی در سکونت مجاز خوابگاهی روزانه در خوابگاه های یک و دو نفره حدود ۱۷۰ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شده و پایین ترین نرخ خوابگاه ملکی مجردی در سکونت مجاز خوابگاهی روزانه با احتساب ۲۰ درصد تخفیف و پرداخت نقدی در خوابگاه های ۹ نفره و بیشتر، حدود ۲۲ هزار و ۶۹۳ تومان اعلام شده است .

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی در سال ۹۵-۹۴ (ماهانه)

سکونت

عنوان

نیمسال

۱ و ۲ نفره

۳و ۴ نفره

۵ و ۶ نفره

۷ و ۸ نفره

۹  نفره و بیشتر

سکونت مجاز(روزانه)

نیمسال اول

غیرنقدی

۵۶۷۳۳۷

۴۵۳۸۷۰

۳۹۷۱۳۶

۳۴۰۴۰۲

۲۸۳۶۶۸

نقدی۲۰ درصد تخفیف

۴۵۳۸۷۰

۳۶۳۰۹۶

۳۱۷۷۰۸

۲۷۲۳۲۲

۲۲۶۹۳۵

نیسمال دوم

غیرنقدی

۵۶۷۳۳۷

۴۵۳۸۷۰

۳۹۷۱۳۶

۳۴۰۴۰۲

۲۸۳۶۶۸

نقدی۲۰درصد تخفیف

۴۵۳۸۷۰

۳۶۳۰۹۶

۳۱۷۷۰۸

۲۷۲۳۲۲

۲۲۶۹۳۵

تابستان

نقدی

۸۵۱۰۰۵

۶۸۰۸۰۴

۵۹۵۷۰۴

۵۱۰۶۰۳

۴۲۵۵۰۳

نیمسال اول اضافی

مهر

۱۱۳۴۶۷۴

۹۰۷۷۰۲۹

۷۹۴۲۷۲

۶۰۸۸۰۴

۵۶۷۳۳۷

بهمن

۱۱۳۴۶۷۴

۹۰۷۷۰۲۹

۷۹۴۲۷۲

۶۰۸۸۰۴

۵۶۷۳۳۷

نیمسال دوم اضافی

مهر

۱۴۱۸۳۴۲

۱۱۳۴۶۷۴

۹۹۲۸۴۰

۸۵۱۰۰۵

۷۰۹۱۷۱

بهمن

۱۴۱۸۳۴۲

۱۱۳۴۶۷۴

۹۹۲۸۴۰

۸۵۱۰۰۵

۷۰۹۱۷۱

نیمسال سوم اضافی

مهر

۱۷۰۲۰۱۱

۱۱۳۶۱۶۰۹

۱۱۹۱۴۰۸

۱۰۲۱۲۰۷

۸۵۱۰۰۵

بهمن

۱۷۰۲۰۱۱

۱۱۳۶۱۶۰۹

۱۱۹۱۴۰۸

۱۰۲۱۲۰۷

۸۵۱۰۰۵

همچنین براساس این گزارش بالاترین نرخ اجاره بهای خوابگاه ملکی مجردی در سال ۹۵-۹۴ ( ماهانه) ، در بخش سکونت مجاز(شبانه، مهمان، بورسیه، شاغل)، مربوط به خوابگاه های یک و دو نفره در فصل تابستان است که نرخ آن حدود ۱۲۷ هزارتومان اعلام شده و کمترین نرخ در این بخش حدود ۴۲ هزارتومان در بخش خوابگاه های ۹نفره و بیشتر اعلام شده است.

همچنین نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی در سال ۹۵-۹۴ به صورت ماهانه، در بخش سکونت غیرمجاز و اضافی (شبانه، مهمان، بورسیه، شاغل) برای نیم سال سوم اضافی و در بخش خوابگاه های یک و دو نفره در بالاترین نرخ حدود ۲۵۵ هزارتومان اعلام شده است و کمترین نرخ در نیم سال اول اضافی در بخش خوابگاه های ۹ نفره و بیشتر مبلغ حدود ۸۵ هزارتومان تعیین شده است.

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی در سال ۹۵-۹۴

سکونت

عنوان

نیمسال

۱و ۲ نفره

۳و ۴ نفره

۵ و ۶ نفره

۷ و ۸ نفره

۹ نفره و بیشتر

سکونت مجاز(شبانه، مهمان، بورسیه، شاغل)

نیمسال اول

مهر

۸۵۱۰۰۵

۶۸۰۸۰۴

۵۹۵۷۰۴

۵۱۰۶۰۳

۴۲۵۵۰۳

نیمسال دوم

بهمن

۸۵۱۰۰۵

۶۸۰۸۰۴

۵۹۵۷۰۴

۵۱۰۶۰۳

۴۲۵۵۰۳

تابستان

نقدی

۱۲۷۶۵۰۸

۱۰۲۱۲۰۷

۸۹۳۵۵۶

۷۶۵۹۰۵

۶۳۸۲۵۴

سکونت غیرمجاز و اضافی(شبانه، مهمان، بورسیه، شاغل)

نیم سال اول اضافی

مهر

۱۷۰۲۰۱۱

۱۳۶۱۶۰۹

۱۱۹۱۴۰۸

۱۰۲۱۲۰۷

۸۵۱۰۰۵

بهمن

۱۷۰۲۰۱۱

۱۳۶۱۶۰۹

۱۱۹۱۴۰۸

۱۰۲۱۲۰۷

۸۵۱۰۰۵

نیم سال دوم اضافی

مهر

۲۱۲۷۵۱۴

۱۷۰۲۰۱۱

۱۴۸۹۲۶۰

۱۲۷۶۵۰۸

۱۰۶۳۷۵۷

بهمن

۲۱۲۷۵۱۴

۱۷۰۲۰۱۱

۱۴۸۹۲۶۰

۱۲۷۶۵۰۸

۱۰۶۳۷۵۷

نیم سال سوم اضافی

مهر

۲۵۵۳۰۱۶

۲۰۴۲۴۱۳

۱۷۸۷۱۱۱

۱۵۳۱۸۱۰

۱۲۷۶۵۰۸

بهمن

۲۵۵۳۰۱۶

۲۰۴۲۴۱۳

۱۷۸۷۱۱۱

۱۵۳۱۸۱۰

۱۲۷۶۵۰۸

بنابراین گزارش، نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی در سال ۹۵-۹۴ به صورت ماهانه، در بخش سکونت غیرمجاز عدم تخلیه به موقع، در دوره روزانه، بالاترین نرخ حدود در دوره شبانه، میهمان، بورسیه، شاغل در نیمسال بهمن، ۸۵۱ هزارتومان و کمترین نرخ در دوره روزانه در نیمسال مهر، در بخش خوابگاه های  ۹ نفره و بیشتر حدود ۲۸۳ هزارتومان اعلام شده است.

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی در سال ۹۵-۹۴

سکونت

عنوان

نیمسال

۱و ۲نفره

۳و۴نفره

۵و۶ نفره

۷و ۸ نفره

۹ نفره و بیشتر

سکونت غیرمجاز عدم تخلیه به موقع

روزانه

مهر

۵۶۷۳۳۷۰

۴۵۸۳۶۹۶

۳۹۷۱۳۵۹

۳۴۰۴۰۲۲

۲۸۳۶۶۸۵

بهمن

۵۶۷۳۳۷۰

۴۵۸۳۶۹۶

۳۹۷۱۳۵۹

۳۴۰۴۰۲۲

۲۸۳۶۶۸۵

شبانه، مهمان، بورسیه، شاغل

مهر

۸۵۱۰۵۴

۶۸۰۸۰۴۴

۵۹۵۷۰۳۸

۵۱۰۶۰۳۳

۴۲۵۵۰۲۷

بهمن

۸۵۱۰۵۴

۶۸۰۸۰۴۴

۵۹۵۷۰۳۸

۵۱۰۶۰۳۳

۴۲۵۵۰۲۷

همچنین صندوق رفاه دانشجویان نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی متاهلی را برای سال ۹۵-۹۴ (ماهانه) براساس سکونت و نوع برخورداری از امکانات مستقل و امکانات مشترک اعلام کرده است. براین اساس بیشترین نرخ اعلام شده در سکونت مجاز (روزانه)، نیم سال سوم اضافی (بهمن ماه)، با امکانات مستقل حدود ۳۴۰ هزار تومان و کمترین نرخ در نیم سال دوم با ۲۰ درصد تخفیف به صورت پرداخت نقدی با امکانات مشترک، حدود ۶۳ هزارتومان اعلام شده است.

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی متاهلی در سال ۹۵-۹۴

سکونت

عنوان

نوع پرداخت/نیمسال

امکانات مستقل

امکانات مشترک

سکونت مجاز(روزانه)

نیمسال اول

غیرنقدی

۱۱۳۴۶۷۴

۷۹۴۲۷۲

نقدی(۲۰ ددرصد تخفیف)

۹۰۷۷۳۹

۶۳۵۴۱۷

نیمسال دوم

غیرنقدی

۱۱۳۴۶۷۴

۷۹۴۲۷۲

نقدی (۲۰ درصد تخفیف)

۹۰۷۷۳۹

۶۳۵۴۱۷

تابستان

نقدی

۱۷۰۲۰۱۱

۱۱۹۱۴۰۸

نیمسال اول اضافی

مهر

۲۲۶۹۳۴۸

۱۵۸۸۵۴۳

بهمن

۲۲۶۹۳۴۸

۱۵۸۸۵۴۳

نیمسال دوم اضافی

مهر

۲۸۳۶۶۸۵

۱۹۸۵۶۷۹

بهمن

۲۸۳۶۶۸۵

۱۹۸۵۶۷۹

نیمسال سوم اضافی

مهر

۳۴۰۴۰۲۲

۲۳۸۲۸۱۵

بهمن

۳۴۰۴۰۲۲

۲۳۸۲۸۱۵

بنابراین در سکونت مجاز دانشجویان (شبانه، میهمام، بورسیه، شاغل) بالاترین نرخ اجاره بهای خوابگاه ملکی متاهلی در سال ۹۵-۹۴، بالاترین نرخ در فصل تابستان با پرداخت نقدی و با امکانات مستقل حدود ۲۵۵ هزارتومان اعلام شده و کمترین نرخ این نوع سکونت، در نیم سال اول (مهرماه) حدود ۱۱۹ هزارتومان با امکانات مشترک اعلام شده است. همچنین در نوع سکونت نیمسال های اضافی (شبانه، میهمان، بورسیه، شاغل) کمترین نرخ خوابگاه متاهلی ملکی در نیم سال اول اضافی (مهرماه) با امکانات مشترک حدود ۲۳۸ هزارتومان و بالاترین نرخ خوابگاه متاهلی ملکی در نوع سکونت نیمسال های اضافی (شبانه، میهمان، بورسیه، شاغل)، در نیمسال سوم اضافی(بهمن ماه)، با امکانات مستقل حدود ۵۱۰ هزارتومان اعلام شده  است.

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی متاهلی در سال ۹۵-۹۴

سکونت

عنوان

نوع پرداخت/نیمسال

امکانات مستقل

امکانات مشترک

سکونت مجاز(شبانه، میهمام، بورسیه، شاغل

نیمسال اول

مهر

۱۷۰۲۱۱

۱۱۹۱۴۰۸

نیمسال دوم

بهمن

۱۷۰۲۰۱۱

۱۱۹۱۴۰۸

تابستان

نقدی

۲۵۵۳۰۱۶

۱۷۸۷۱۱۱

نیمسال های اضافی(شبانه، میهمان، بورسیه، شاغل)

نیم سال اول اضافی

مهر

۳۴۰۴۰۲۲

۲۳۸۲۸۱۵

بهمن

۳۴۰۴۰۲۲

۲۳۸۲۸۱۵

نیمسال دوم اضافی

مهر

۴۲۵۵۰۲۷

۲۹۷۸۵۱۹

بهمن

۴۲۵۵۰۲۷

۲۹۷۸۱۹

نیمسال سوم اضافی

مهر

۵۱۰۶۰۳۳

۳۵۷۴۲۲۳

بهمن

۵۱۰۶۰۳۳

۳۵۷۴۲۲۳

بالاترین نرخ اجاره بهای خوابگاه های متاهلی در سال ۹۵-۹۴ در بخش سکونت غیرمجاز عدم تخلیه به موقع، در خصوص دانشجویان شبانه، میهمان، بورسیه و شاغل، نیمسال بهمن، حدود یک میلیون و ۱۹۱ هزارتومان با امکانات مشترک و کمترین نرخ ۷۹۴ هزارتومان با امکانات مشترک در دوره روزانه سکونت غیرمجاز (عدم تخلیه به موقع، دانشجویان شبانه، میهمان، بورسیه و شاغل) در نیم سال بهمن ماه اعلام شده است.  

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی متاهلی در سال ۹۵-۹۴

سکونت

عنوان

نوع پرداخت/نیمسال

امکانات مستق

امکانات مشترک

سکونت غیرمجاز عدم تخلیه به موقع

روزانه

مهر

۱۱۳۴۶۷۳۹

۷۹۴۲۷۱۷

بهمن

۱۱۳۴۶۷۳۹

۷۹۴۲۷۱۷

شبانه، مهمان، بورسیه، شاغل

مهر

۱۷۰۲۰۱۰۹

۱۱۹۱۴۰۷۶

بهمن

۱۷۰۲۰۱۰۹

۱۱۹۱۴۰۷۶

 

در این پرتال سعی شده است که تمامي مکانهای اقامتی و خوابگاه ها و پانسیونها معتبر و با سابقه ای ، شهر تهران معرفی گردد. امید است که در این راه شما بازدید کننده محترم ، هر گونه نظر ، پیشنهاد ، انتقادی ویا اطلاعات بیشتر ی را که می دانید را در اختیار ما بگذارید تا در اعتلال هر چه بیشتر سایت ما را همراهی کرده باشید .

اولین روز ، اولین ماه ، آخرین فصل سال 1390

شما می توانید با ارسال اطلاعات اقامتگاهی که درآن ساکن هستید و یا با فرستاده چند عکس ، مطلب  از مسائل روزمره خود ، دیگر کسانیکه  به این سایت مراجعه می کنند را با شرایط واقعی اقامت در شهر تهران اشنا نمایید. از طریق تلگرام و یا ادرس ایمیل   گزارش و یا خاطره اقامت خود را بهمراه چند تصویر برای ارسال نمایید. تا با انتشارآن در این سایت کمکی ارزشمندی انجام داده باشید.

راه های ارتباطی

ایران پانسیون دات آی آر یک سایت جامع  وتخصصی در زمینه معرفی اقامتگاه ها و پانسیون ها می باشد  شما می توانید نظر و دیدگاه خود را درباره این سایت به آدرس ذیل ارسال نموده ، و ما را از نظرات و خواسته های خود آگاه نمایید با تشکر